Ionisert sølv (Ag+)

I mange tusen år har sølv vært kjent for sine antimikrobielle og antiseptiske egenskaper. Sølvets medisinske, helsemessige, konserveringsmessige og restitusjonsmessige egneskaper kan spores tilbake til de gamle greske og romerske imperiene. Sølv er et grunnstoff, og dets unike helsefremmende egenskaper kan derfor vanskelig patenteres og følgelig heller ikke profiteres på. Ifrb med den patenterbare penicilinens inntog på 1930-tallet ble sølv gradvis faset ut fra apoteker og sykehus, og i 2010 (2003) ble det forbudt å selge sølv til innvortes bruk i Norge etter et vedtak i EU (Codex Alimentarius). Vi må selvfølgelig respektere Kosttilskuddsforskriften som ulovliggjør markedsføring av sølv til innvortes bruk.

Kongeriket Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, og alle andre lover som kommer i strid med denne må vike. Etter prinsippet om Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) står Grunnloven over alle andre lover som igjen står over alle forskrifter. Grunnloven fastsetter en del sentrale og overordnede verdier men forklarer ikke alt i detalj og sier naturlig nok ingenting om ”markedsføring av ionisert sølv”. Den sier imidlertid noe om vår ytringsfrihet:

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta våre ytringer, selvsagt forutsatt at du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte sølv, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker her å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om nødvendigheten av mineraler (sink, magnesium og sølv) ifrb med helse, og hvorfor nettopp ioniserte mineraler er langt mer biotilgjengelige og opptakelige enn mineraler i pille, pulver eller kolloidal form.

Biologic Transport of Silver Ions

Comparison ionic silver and colloidal silver

Ionic Minerals – why take ionic minerals

Colloidal and Ionic Minerals – the difference is in the absorption

Ionic Versus Particulate Colloidal Silver – The grest debate

Compare Colloidal Minerals to Ionic Minerals

Why ionic minerals

Mechanistic basis of antimicrobial actions of silver nanoparticles

Cations anions and the human body

Basic Colloid Facts

Mattilsynet fatter vedtak om omsetningsforbud

Til Mattilsynet vedr omsetningsforbud av mineraler i sin naturlige ioniserte form som kationer

Bakgrunnen for tillegget til §100 i Grunnloven

Kjemisk forbindelse

Informasjonsfrihet/Ytringsfrihet

 

A brief history of the health support uses of silver

A historical perspective of colloidal silver

The long history of silver in health and healing

An indebth history of silver

History of the medical use of silver

Colloidal silver medical research before 1940

Factoids and timeline of the use of silver

History of documented scientific research of silver ions

History of silver and colloidal silver in a medical context

How colloidal silver was used by doctors in the early 1900s

Medical uses of colloidal silver through the ages

Silver Timeline

The forgotten antibiotic

What is colloidal silver

Are silver nanoparticles safe

Nanoparticle silver proven safe for humans

Determining the properties of colloidal silver

The Real Facts on Colloidal Silver

Silver – our mightiest germ fighter

An evaluation of acute toxicity of colloidal silver nanoparticles

The Development and Functions of Silver in Water Purification and Disease Control

WHAT ARE THE PROPERTIES OF SILVER

Antimicrobial Activity of Silver

All you need to know about Colloidal Silver

Ions, Not Particles, Make Silver Toxic to Bacteria(1)

An investigation into the potential of ionic silver as a wood preservative

New Era of Silver Sep2010 w

Colloidal silver as a new antimicrobial agent

Statens Serum Institut har på baggrund af Ingeniørens artikler undersøgt og frifundet 400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark for sølvresistens

The study of nano silver antimicrobial activity and evaluation of using nano silver in tissue culture media

Antimicrobial silver nanoparticles regulatory situation in the European Union

Silver as disinfectant

Bacterial resistance to silver in wound care

Everything you ever wanted to know about the use of silver in wound therapy

induced dedifferentiaition- a possible alternative to embryonic stem cell transplant

Silver ions in the treatment of local infections

Silver_Toxicity_and_Resistance_In_Wound_Care(1)

Effects of electrically generated silver ions on human cells and wound healing

Sølv er gjennom 6000 år kjent for sine overlegne antimikrobielle og helt unike helbredende egenskaper…”glemt og gjemt” på 1930-tallet ved overgangen til patenterbar & profitabel medisin!

Antimikrobiell

 Antibakteriell

Antiviral

Soppdrepende

Det finnes mye forskning som underbygger påstander om at sølv effektivt dreper/tilintetgjør alle patogene organsimer (virus, bakterier, sopp, protoza og parasitter i eggstadiet), dedifferensierer syke/skadede celler, restarter kroppens elektromagnetiske spenningsfelt, er uten bivirkninger, leger sår stort sett uten dannelse av arrvev, øker antallet immunforsvarsceller, stopper degenerative prosesser, setter igang produksjon av stamceller etc.

Eliminerer virus, bakterier & sopp!

Hurtig og betennelsesfri sårheling uten arrdannelse!

Utvortes til øyner, ører, hud, munn, tannkjøtt etc.

Effektiv ved kutt, sår, sopp, utslett, stikk, solbrent!

Overlegent i forbindelse med brannsår el.l.!

For både mennesker, dyr og planter!

Starter stamcelleproduksjon!

Ifølge medisinske tidsskrifter verden over deaktiverer positvt ladede sølvioner bl.a.enzymet som alle encellede bakterier, sopp og virus bruker i forbindelse med sitt oksygenopptak. Patogene organismer, både ekstracellulære og intracellulære, vil således effektivt kunne tilintetgjøres av positivt ladede sølvioner.

Et av grunnstoffene kroppen er satt sammen av, ritignok i mikroskopiske mengder, er mineralet sølv. Sølv beskytter/styrker kroppens immunsystem ved å sørge for at flere immunforsvarsceller dannes. I friske individ finnes det ”store” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og i mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre svært få leger i dag som kjenner til at sølv anvendes av kroppens immunforsvar. I tillegg danner ionisert sølv et sekundært immunforsvar, hvor alle patogene organismer som kommer i kontakt med sølvioner effektivt kveles og dør. Deretter frakter kroppens lymfe- og elimineringssystem de døde mikrobene bort.

Allerede på 1970-tallet konkluderte den ortopediske kirurgen Robert O. Becker med at ionisert sølv påvirket fibrocytter til å dedifferensiere til stamceller og tilbake til fibrocytter. Medisinske studier viste at ionisert sølv produserer stamceller i kroppen med ditt eget DNA. Kunnskapen er godt forklart i Becker sin bestseller «The electric body», en bok anbefalt av mange medisinske forskere!

Statens Serum Institutt i Danmark testet i 2007 over  400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark i forhold til påstått sølvresistens. Rapporten slo fast at ingen av de multiresistente bakteriestammene utviklet resistens mot ionisert kolloidalt sølv. Inkludert i undersøkelsen var både tarmbakterien E-koli og sårbakterien Staphylococcus aureus. Ingen multiresistente bakteriestammer er noen sinne dokumentert resistent mot ionisert kolloidalt sølv. I 1873 identifiserte den sveitsiske botanikeren Carl Nageli for første gang den oligodynamiske effekten til metallioner. Han fant at oligodynamisk (ekstremt liten konsentrasjon) sølv (Ag+) var et svært effektivt antiseptisk middell ved konsentrasjoner mellom 0.0000001% og 0.00006% (9.2ppb til 5.5ppm) in vitro. I 1970 bekreftet en NASA finansiert studie funnene til Carl Nageli og konkluderte med at ionisert kolloidalt sølv effektivt elliminerer sykdomsfremkallende organsimer.

Ionisert kolloidalt sølv dreper ikke bare bakterier, virus og sopp – det stimulerer som nevnt også immunforsvaret. I 1916 konkluderte det  amerikanske gynekologtidsskriftet – ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists” med at; ”Undersøkelsene viste  at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte en dobling av kroppens hvite blodceller”.

Ionisert sølv fremmer dannelsen av «fibrogenic cytokines» som bl.a. er viktig i sårhelingsprosessen. Cytokiner er proteiner som produseres av cellene og fungerer som  et kjemisk kommunikasjonssystem mellom cellene – de kalles budbringerprotein. Disse flyter etter dannelsen i kroppen fritt både i blodet og ellers i den ekstracellulære vevsvæsken. Cytokinene entrer ikke selv cellene men leverer informasjon til cellene via mottakere (reseptorer) på cellens overflate. Reseptorene sender informasjonen inn i cellene. Cellene får på denne måten beskjed om hva de skal gjøre – dedifferensiere etc. I forbindelse med bruk av ionisert sølv til sårbehandling vil cellene få beskjed om å danne nye vevsceller, og ikke arrvevceller.