Hjem

Den 30 mai 2018 fattet Mattilsynet et vedtak  om at vi ikke kan markedsføre og selge våre ioniserte mineraler som kosttilskudd. Vi mener at Mattilsynet ikke har hjemmel for vedtaket i Forskrift om Kosttilskudd , §4 ”Vitaminer og Mineraler” Jfr Vedlegg II,  Jfr Kosttilskuddsdirektivet artikkel 4. Vedlegg I regulerer hvilke vitaminer og mineraler (Mg & Zn, men ikke Ag) man kan tilsette i kosttilskudd, mens Vedlegg II regulerer hvilke forbindelser av vitaminer og mineraler som er tillatt. Per definisjon er en forbindelse to eller flere grunnstoffer bundet sammen. Våre produkter inneholder sølv-, sink- eller magnesiumioner (Ag+, Zn2+ eller Mg2+) i fri ubundet form og er følgelig per definisjon ingen forbindelser.

Vi produserer og selger ioniserte mineraler, hverken mer eller mindre, og respekterer at vi ikke kan markedsføre produktene som kosttilskudd.

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta våre ytringer, dersom du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte mineraler, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om et tema vi brenner for og legger derfor ut informasjon om nødvendigheten av mineraler, og om hvorfor nettopp ioniserte mineraler er langt mer biotilgjengelige og opptakelige enn mineraler i pille, pulver eller kolloidal form.