Ukategorisert

Hvordan influerer utdanningsnivå på helse og vaksinevalg?

Hvordan influerer utdanningsnivå på helse og vaksinevalg?

Posted on februar 5, 2012 by nyinjeksjon

Det finnes sammenhenger mellom helsevalg og utdanningsnivå. Undersøkelser taler for at personer med høyere utdanning i økende grad stiller seg kritiske til hva medisinen kan utrette. Trygghet i henhold til egne helsevalg basert på kunnskap og rasjonalitet ser ut til å spille inn. Personer med høyere utdanning ønsker i mindre grad å oppsøke lege.

I følge en undersøkelse fra universitetet i Tromsø var ønsket om å oppsøke lege mindre uttalt hos de med høyere utdanning. Rapporten tok sikte på å kartlegge utdanningsnivå i henhold til «ønske om legehjelp». Det viste seg at de med høyest utdanningsnivå i minst grad hadde noe definert ønske om å oppsøke lege for mindre plager som ryggsmerter, kraftig hodepine, sår hals etc. Forskningen baserer seg på svar 1435 personer over 25 år med ulik bakgrunn. Forskning.no formulerer seg slik:

«Ifølge forsker Olaug Lian var svarene klare: Jo høyere utdannelse du har, desto mindre sannsynlig er det at du kontakter legen for plagene dine.

– Vi så på svarene til de som svarte at de ville kontakte lege, og vi fikk usedvanlig systematiske svar. Uansett kjønn, men spesielt tydelig for kvinner, viste tallene at de med lav utdannelse ville kontaktet lege hyppigere enn de med høy utdannelse.»(Forskning.no 28.01.2012)

http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311437

Det spekuleres blant annet i hvorvidt de med høyere utdanning var tryggere i henhold til sin helse på bakgrunn av innhenting av relevant helseinformasjon. Dette kan dreie seg om alt fra litteratur som henspiller på egen sykdomsforståelse til lesning av helserelaterte forskningsartikler. Det sees også på aspekter av “tro på” medisinen hvorpå dette veies opp mot realistisk syn. Forskning.no uttaler dette:

«Lian nevner at en annen årsak kan være at de med høyere utdannelse har et mer realistisk syn på hva legen faktisk kan hjelpe dem med.

– De med lav utdannelse kan kanskje ha større tro på at kontakt med en lege kan hjelpe dem.» (Forskning.no 28.01.2012)

http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311437

Mulige årsaker til fall i vaksinasjonsratene:

Det finnes også andre helserelaterte aspekter hvor utdanning har relevans for hvilke valg man tar. De siste 15 årene har vært fylt med kontroverser rundt vaksinering og folk har i økende grad fattet mistillit til denne delen av medisinen. Man ser generelt en tendens til økt grad av informerte og kunnskapsbaserte vaksinevalg basert på tilgjengelig forskning. Konsekvensen av dette har vært at de med høyere utdanning i økende grad har valgt å avstå fra vaksinering.

Assosiasjonen mellom MMR og autisme er registrert av flere forskere enn den kjente legen og forskeren Andrew Wakefield. Oppdagelsen av dette fortsatt uavklarte forholdet har medvirket til at man fortsatt ser et fall i vaksinasjonsratene.

Det er nærliggende å tro at det er bivirkninger spesielt fra nervesystemet som får folk til å vegre seg mot vaksinering. De siste årene har man registrert en lang rekke uheldige assosiasjoner mellom skader på sentralnervesystem og vaksinering. Den generelle tendensen er urovekkende og man finner at nær på halvparten av de norske 5 åringene sliter med normalutvikling i følge FHIs mor og barn undersøkelse (2011):

http://informertvaksinevalg.wordpress.com/2012/03/05/forskning-finner-sammenheng-mellom-nevrologiske-tilstander-og-vaksiner-antall-barn-med-nevrologiske-utvikligsforstyrrelser-oker-stadig-er-det-urimelig-a-undre-seg/

Fall i vaksinasjonsratene fra 92%-80%:

Mellom 1997/98 og 2003/04 sank vaksinasjonsraten fra 92%-80% i England. Inntil 1998 lå de med høyere utdanning 8% høyere enn den de med lavere utdanning og inntekt. Allerede i 2002 var denne forskjellen reversert og de med høyere utdanning vaksinerte 2-3% sjeldnere enn de med lavere utdanning. Effekten hadde også ringvirkninger til andre vaksiner. Det er nærliggende å tro at kontroversene rundt MMR hadde en positiv effekt på folks kunnskapsnivå og oppmerksomhet på vaksienbivirkninger:

  • Before 1998, highly educated parents were up to 8% more likely to take up the MMR vaccine than parents with lower education.
  • By 2002, this gap had not only closed; it had actually been reversed, with highly educated parents being 2-3% less likely to accept the MMR vaccine.
  • Most of the relative decline in the MMR uptake by highly educated parents occurred soon after the controversy broke when the media coverage was still relatively low.
  • After the increased media attention in 2001 and 2002, there were no discernible differences in trends across educational groups.
  • The controversy also appears to have had effects on the uptake of other childhood vaccines: after 1998, highly educated parents also reduced their relative uptake of other non-controversial childhood vaccines.

(Kilde: Notes for editors: Health and Knowledge: The UK Measles, Mumps and Rubella Controversy by Dan Anderberg, Arnaud Chevalier and Jonathan Wadsworth was presented at the Royal Economic Societys annual conference at the University of Warwick, 17-19 March 2008.)

Kun mellom 2008 og 2009 så man i USA et fall på 4% i vaksinasjonsraten hos de med høyere utdanning. Det motsatte var tilfellet for folk med lavere utdanning.

http://whystudyeconomics.ac.uk/blog/2008/03/the-mmr-controversy-highly-educated-parents-were-more-likely-to-stop-their-children-being-vaccinated/

Gjennomsnittsalder og utdanningsnivå høyere hos de som avstår fra vaksinering:

I henhold til Salmon (2005) fremkom det at foreldre som avsto fra vaksinering var eldre og hadde høyere utdanning enn gjennomsnittet for de som vaksinerte:

«Ahigher proportion of parents of exempt children were older than the median (aged 36-40 years) compared with parents of vaccinated children (44.0% vs 35.9%, respectively; P=.02). Parents of exempt children were more likely to have higher than the median level of education (some college) than parents of vaccinated children (57.6%vs 47.2%, respectively; P_.02).” (D A Salmon et al 2005)

74,4% av de som ikke vaksinerte oppga å ha tatt et bevisst valg:

Law (2008) gjorde lignende funn av Salmon . Mødre med høyere utdanning og alder vaksinerte i mindre grad, og foreldre med høyere inntekt valgte singel vaksiner slik en del forskere har anbefalt. Den generelle tendensen i studien var at de som avsto fra vaksinering hadde foretatt et bevisst valg:

“Nearly three quarters (74.4%, 1110) of parents who did not immunise with MMR made a “conscious decision” not to immunise.” (C Law et al 2008)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Factors%20associated%20with%20uptake%20of%20measles%2C%20mumps%2C%20and%20rubella%20vaccine%20(MMR)%20and%20use%20of%20single%20antigen%20vaccines%20in%20a%20contemporary%20UK%20cohort

De synes å være et tydelig skille mellom de som vaksinerer basert på bevissthet og de som kun dropper ut av vaksinasjonsprogrammet av mindre bevisste årsaker. Blant som tar kunnskapsbaserte valg synes trenden å være at de i økende grad avstår helt fra vaksinering framfor kun delvis, disse individene kjennetegnes med høyere utdannelse og alder. Det er nærliggende å tro at man kan sidestille “bevisste valg” med kunnskapsbaserte og informerte valg:

«In contrast, a higher proportion of mothers of unimmunised infants were educated to degree level or above (1.9%), were older (3.1%)» (L Samad et al 2006)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Differences%20in%20risk%20factors%20for%20partial%20and%20no%20immunisation%20in%20the%20first%20year%20of%20life%3A%20prospective%20cohort%20study

Opptil 75% av de som vaksinerer mangler sentral kunnskap om vaksinering og hva barna er vaksinerte for:

Mens 74,4% av de som unnlot å vaksinere rapporterte at deres valg var basert på kunnskap og bevissthet, ser man at det motsatte er tilfelle for de som vaksinerer. Ulike undersøkelser har vist at opptil 75% av de vaksinerende foreldrene manglet sentral kunnskap om vaksiner:

«More than half of parents wrongly believe that their child has been vaccinated against all strains of meningitis, a poll has revealed.»

“The majority (51%) said they thought their child had had jabs against all strains of the disease and just under a quarter (24%) were unsure. (VAN’s comment: That’s a total of 75% who were mistaken or unsure!)”.

“Meningitis UK commissioned the poll to highlight the disease, which peaks in February. Of the 1,000 people surveyed, 62% were unaware there is no vaccination for meningitis B.” (Nursing Times 09.02.2010)

http://www.vaccineriskawareness.com/More-Educated-Mothers-Are-Less-Likely-To-Vaccinate

“The authors found a drop in several routine childhood vaccinations. Measles, mumps and rubella (MMR) vaccines decreased from 93.5 percent in 2008 to 90.6 percent in 2009; diphtheria, tetanus and whooping cough rates fell from 87.2 percent to 85.4 percent in that one-year period; and the proportion of kids getting vaccinated for chickenpox fell from 92 percent in 2008 to 90.6 percent in 2009.” (US News Health 03.10.2010)

http://www.vaccineriskawareness.com/More-Educated-Mothers-Are-Less-Likely-To-Vaccinate

Også helsepersonell stiller seg i økende grad kritiske til vaksinering:

Undersøkelser viser at en stor andel helsepersonell i økende grad stiller seg kritiske til spesielt nye vaksiner. Så mye som 60% av britiske leger ønsket å avstå fra pandmivaksinering. En annen undersøkelse blant sykepleiere viste at en tredjedel ville avstått fra tilsvarende vaksine:

«A survey of GPs published on Healthcare Republic, the website of GP magazine, found that up to 60% of GPs may decline vaccination. Although the numbers who responded were small – 216 GPs – they are in line with a much bigger survey of nurses published a week ago by Nursing Times, which found that a third of 1,500 nurses would refuse vaccination.”

http://www.guardian.co.uk/society/2009/aug/24/doctors-refuse-swine-flu-vaccine

Ny norsk vaksinefilm med fagfolks kritiske uttalelser angående vaksinering:

Den britiske trenden blant fagfolk tegner i retning av økende grad av skepsis mot vaksinering. Vi ser en lignende tendens i Norge selv om faglig kritikk har vært forsøkt holdt nede slik bloggposten “Narkolepsi og pandemrix” debatterer:

http://informertvaksinevalg.wordpress.com/2012/03/05/narkolepsi-og-pandemrix-kunne-tragedien-vaert-avverget/

Nylig kom den norske filmen «Vaksinasjon – velsignelse eller belastning» ut. Her uttaler både leger og helsesøstre seg i forhold til vaksinering. Mye taler for at helsepersonell har følt seg for lite informert om ulemper og bivirkninger vedrørende vaksinering. Filmen gir en solid innføring i vaksinekontroverser for de som vil skolere seg på temaet:

http://www.filmpraksis.no/Vaksiner-klipp.html

Rasjonelle og kunnskapsbaserte vaksinevalg:

Man kan stille seg spørrende til hvorfor de med høyere utdanning synes å ta mer kritisk funderte helsevalg. Forskningen forteller oss at dette er basert på bevissthet og økende grad av kunnskap om helse. Helseinformasjon og forskning har de siste årene blitt langt mer tilgjengelig. Angående den generelle forskningen på holdninger og utdanning antas det også her at de med høyere utdanning har gjort et kunnskapsbasert valg hvilket gjenspeiles i antagelser om en mer rasjonell forståelse av medisinens begrensinger. Man ser tydelig hvordan dette sammenfaller med forskningen rundt vaksinevalg. At 74,4% av de som avstår fra vaksinering oppgir å ha tatt et bevisst valg mens 75% av de som vaksinerer mangler grunnleggende kunnskap om vaksiner er nokså klar tale.

Kilder:

L Samad, A R Tate, C Dezateux, C Peckham, N Butler, H Bedford (03.06.2006) Differences in risk factors for partial and no immunisation in the first year of life: prospective cohort study. BMJ. PMID: 16740559

C Law, D Elliman, T J Cole, H Bedford, A Pearce (03.04.2008) Factors associated with uptake of measles, mumps, and rubella vaccine (MMR) and use of single antigen vaccines in a contemporary UK cohort: prospective cohort study. BMJ. PMID: 18309964

Daniel A. Salmon, PhD, MPH; Lawrence H. Moulton, PhD; Saad B. Omer, MBBS, MPH; M. Patricia deHart, ScD;Shannon Stokley, MPH; Neal A. Halsey, MD (Mai 2005) Factors Associated With Refusal of Childhood Vaccines Among Parents of School-aged Children. Arch Pediatr Adolesc Med. 159:470-476

Kommentarer er skrudd av for Hvordan influerer utdanningsnivå på helse og vaksinevalg?