Informasjon

Produksjon og salg av ioniserte mineraler siden 2005, først under enkeltmannsforetaket T.Lægreid Marketing frem til 2008, deretter under det norsk registrerte utelandske selskapet Forste Nuf. Fom. mai 2020 vil produktene markedsføres av Forsete nuf, men selges gjennom  enkeltpersonforetaket T. Lægreid Marketing. Årsaken til dette er at nuf selskap ikke lenger er velkomne som kunder i bankene. Fra 2011 har vi også kunnet tilby måling og kartlegging av høy- og lavfrekvent stråling (EMF) i Bergensområdet.

Produksjonen av ioniserte mineraler foregår i våre lokaler i Fana utenfor Bergen. Ved elektrolyse og mikroskopiske spenninger løsrives kationer (positivt ladede ioner) av anoder og katoder bestående av helt rene metaller (999). Renseprosesser ifrb vannet som brukes i produksjonen sørger for helt rent deionisert vann innen det pumpes inn i produksjonstankene. Lav alternerende likestrømsspenning, riktig temperatur under produksjonen samt float i tanken sørger for gode og effektive biotilgjengelige produkter.

Våre produkter MagnesiumVann og SinkVann, ionisert magnesium og ionisert sink, produseres fra 2020 som rene ioniserte mineraler. Produksjonen av mineraltilsetningene foregår i egnede flislagte lokaler hvor katoder og anoder av rent magnesium (999) og rent sink (999) ved elektrolyse tilføres mikroskopiske alternerende likestømsspenninger i PeHd-tanker med sakte float som hindrer elektronbro-oppbygging i et medium av deionisert vann først renset gjennom RO systemer.

Disse rene ioniserte produktene vil være marginalt mer effektive enn våre tidligere ioniserte kolloidale produkter. Det er, som du om ønskelig kan lese mer om i teksten ”Nødvendigheten av mineraler i en ionisert form” de rene frie ubundne elektrifiserte og biotilgjengelige magnesiumkationene(Mg2+) og sinkkationene(Zn2+) vi har behov for å tilføre de utallige mengdene av ulike celler som sammen utgjør vår fysiske kropp, og som vi trenger daglig tilførsel av for å ivareta vår fysiske og psykiske helse. MagnesiumVann og SinkVann er derfor svært effektive og biotilgjengelige mineraltilsetninger.

Vi produserer og selger også ionisert kolloidalt sølv, men produkter som inneholder sølv kan ikke markedsføres til innvortes bruk som kosttilskudd, mineraltilskudd, nærinsgmiddel el.l. ettersom mineralet sølv ikke befinner seg på EU (EFSA) sin liste over mineraler lovlig tilsatt i kosttilskudd. Dette skjedde etter et vedtak i EU (Codex Alimentarius) i 2003 og ble fullt implementert i Norge i 2010. Vårt produkt SølvVann – ionisert kolloidalt sølv, anbefales derfor ikke til innvortes bruk, hverken som næringsmiddel, kosttilskudd, næringstilskudd eller tilsvarende.

Kongeriket Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, og alle andre lover som kommer i strid med denne må vike. Etter prinsippet om Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) står Grunnloven over alle andre lover, som igjen står over alle forskrifter. Grunnloven fastsetter en del sentrale og overordnede verdier men forklarer ikke alt i detalj, og sier naturlig nok ingenting om ”markedsføring av ionisert sølv”. Den norske grunnlovens sikrer oss imidlertid ytringsfrihet gjennom §100:

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta ytringer, selvsagt forutsatt at du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte kolloidalt sølv, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker med denne websiden bl.a. å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om sølvets historiske bruk innen medisin og helse, samt om den forskningen som foreligger om sølvet helsefremmede egenskaper fra nyere tid. Vi ønsker også å fortelle om nødvendigheten av å få i seg mineraler i en elektrisk ladet form, som mineralioner. Disse små elektrisk ledede ionene Ingen informasjon du finner på denne websiden er ment som medisinsk rådgivning, men utelukkende ment som rene faktaopplysninger om temaet. Føler du deg syk eller dårlig er det vår aller sterkeste anbefaling at du oppsøker lege for profesjonell håndtering av problemene.